Fizička aktivnost

Ciljevi: Pravilan telesni i motorički razvoj, prevencija i korekcija deformiteta, smanjenje rizika nastanka gojaznosti ili neuhranjenosti, suzbijanje vršnjačke agresije, stvaranje navika svakodnevnog telesnog vežbanja, unapređenje sopstvenog zdravlja i zdravlja okoline. Rad sa decom se odvija kroz individualne i grupne treninge. Grupe: 6-7 god, 8-9 god, 10-12 god. U zavisnosti od uzrasta 10-15 dece. Tipovi treninga:elementarne igre, gimnastika, korektivne vežbe,funkcionalne vežbe, motorički poligoni, trening snage..

Govorno-jezička stimulacija

Razvoj govorno-jezičkih sposobnosti predstavlja jedan od najznačajnijih faktora za detetov razvoj, kako socijalni, tako i akademski. Cilj govormo-jezičkih radionica je da kroz kreativne i inovativne modele dete unapredi sposobnost aktivnog slušanja, proširi svoj rečnik, unapredi jezičko izražavanje, razvije kreativno mišljenje i unaredi sposobnost komunikacije. Deca će kroz istraživanje različitih mogućnosti komunikacije, vežbe izražavanja i razumevanja sopstvenih misli i osećanja, kao i osećanja drugih, vežbe verbalne i vizuelne memorije, opis pojava, predmeta i događaja unaprediti svoju pažnju, pamćenje i samim tim sposobnost za učenjem i socijalnu kompetenciju

Psihodramske radionice

Kreativno-razvojne radionice sa tehnikama i elementima psihodrame predstavljaju grupni oblik rada sa decom istog ili sličnog uzrasta. Ciljevi ovog programa su:razumevanje i prihvatanje sopstvenih i tuđih emocija, razvoj samopoštovanja, samopouzdanja, odgovornosti i empatije, osnaživanje dece da se izbore sa izazovima odrastanja, uz poštovanje tuđih želja i potreba.

Likovna umetnost

Kroz boje, oblike i kreativan rad(slikanje, crtanje, pravljenje od različitih materijala) deca projektuju svoj unutrašnji svet na jedinstven i za njih veoma koristan način.   Osnažuju se na otvorenost, ispoljavanje i razvijanje svojih kreativnih potencijala primenom različitih sredstava za rad.

Muzika

Usvajanje i raspoznavanje osnovnih muzičkih elemenata-ritam, melodija, dinamika. Dur i mol. Učenje o osećanjima koje određeni tonaliteti izazivaju u nama. Slikajmo muziku. Vizualizacija muzike kroz stvari i pojave iz svakodnevnog života. Muzička bajka. Približavanje muzičkog materijala kroz muzičko-scenski oblik muzičke bajke. Muzička azbuka. Osnovno muzičko opismenjavanje. Etnomuzikologija. Upoznavanje sa folklorom sa područja Balkana. Upoznavanje sa različitim instrumentima i načinima muzičkog izražavanja.

Zabavna matematika

Fundamentalna nauka predstavljena kroz igru, zabavu i dinamično organizovanu interakciju u grupi. Deca će se osposobiti za rešavanje matematičkih problema i primenu matematike u različitim kontekstima.

Didaktičke igračke

Edukativne igračke, namenjene različitim uzrastima koje kod dece razvijaju: vizuelnu percepciju, perceptivnu organizaciju, vizuo-motornu koordinaciju, pažnju, kratkoročno i dugoročno pamćenje, kreativnost, finu motoriku šake, uviđanje složenijih odnosa među elementima, fleksibilnost i upornost u rešavanju problemskih situacija itd. Kroz interakciju u grupi dece, zajedničke aktivnosti dece i roditelja i uzbudljive scenarije posebno pravljene za svaku aktivnost uživaćete u “carstvu kome se svako raduje..

Pitanja i odgovori

Na mesečnom nivou, svako dete može učestvovati u jednoj ili više aktivnosti(nedeljni raspored je napravljen tako da su moguće sve kombinacije aktivnosti). Jedna aktivnost je svakog meseca zajednička u okviru svih aktivnosti za decu a u mesečnom paketu je i jedna aktivnost za roditelje(radionice iili predavanja za roditelje). Roditelj osim ovih aktivnosti može odabrati i neku od aktivnosti za odrasle, na primer, fizička aktivnost u manjim grupama za odrasle.

Ova aktivnost se realizuje jednom nedeljno, u trajanju od oko 90 minuta. Kao i za sve ostale aktivnosti, postoji godišnji plan rada u okviru koga su planirane tematske celine na mesečnom nivou. Sve aktivnosti se realizuju kroz posebno osmišljene scenarije. Na karti sveta, uzbudljivo putovanje kreće iz Evrope, Beograda. Igračke i predmeti koji se prave u vezi su sa kulturom, tradicijom, ljudima i događajima iz ovog podneblja. Svakog meseca dve aktivnosti se sastoje u sklapanju različitih predmeta(3D slagalice, renomiranih ruskih proizvođača) a dve u radu sa “čarobnom glinom”. Obe 3D slagalice na mesečnom nivou ostaju u vlasništvu deteta nakon završenih radionica!

Najoptimalnije i najefikasnije za stimulaciju detetovog razvoja je kada ima godišnji kontinuitet u aktivnostima koje upražnjava i tada je gotovo izvesno da je napredovanje neizostavan rezultat. Ipak, aktivnosti su fleksibilno organizovane pa je moguće da se detetbez većih problema uklopi u rad u grupi vršnjaka i u toku godine.

Za svako dete, na početku, se vrši psihološka procena aktuelnog statusa i afiniteta deteta kroz psihološko testiranje, razgovor sa detetom i roditeljima i upitnik za procenu detetovih afiniteta od strane roditelja. Nakon analize prikupljenih informacija, naš tim daje individualizovanu preporuku optimalno organizovanih aktivnosti za svako dete koja nije obavezujuća ali služi za utvrđivanje “početnog” stanja i kasniju evaluaciju postignutih rezultata. Na mesečnom nivou, roditelj je u kontaktu sa projektnim timom i realizatorima u terminima predviđenim za to a na tromesečnom nivou dobija pisani izveštaj o napredovanju deteta sa preporukama za dalji rad. Napredovanje deteta se od strane realizatora i našeg tima prati i registruje na svakoj aktivnosti.

Aktivnosti za decu/mesečni broj sati

DIDAKTIČKE IGRAČKE – “CARSTVO IZ SNOVA” 6h
ZABAVNA MATEMATIKA 4h
LIKOVNA UMETNOST – “KREATIVNA RUKA” 6h
PSIHODRAMSKI RAD SA DECOM – “MOĆ IGRE” 5h
GOVORNO-JEZIČKA STIMULACIJA – “DECA OD REČI” 4h
MUZIKA- MUZIKAONICA 8h
FIZIČKA AKTIVNOST – “RADOST VEŽBANJA” 12h

Nedeljni raspored svih aktivnosti za decu